台文戰線聯盟


Tshuē-tshù回家


我駛 1 台銅 kóng-á 車,uì 西海岸 tōng 來 kàu 台 9 線 234 公里 ê 所在。頭前 tò 身 kui 甲 ê 芋 á 園,ká-ná 無 siáⁿ leh 管顧 ê 款,pha-hng-pha-hng;正手 pîng 1 king 中油加油站,tng leh 放送 Tsóo Tse̋-lûn 怪奇 ê 流行歌,我無停落來 pàng 尿、洗手面,繼續駛進前。Uì-tsia 起,tō 有 khah sîng 人 leh tuà ê 地頭方面--a。

我真緊 tō tshuē 來 kàu 壽山教會。車 tio̍h 歇,人 mā tio̍h bi--tsi̍t-時-á。我 tsīng 半暝 á 3 點駛 kah tsín,kan-na 想講看 ē-tàng tshuē 1 ki̋ng-á 厝、1 king 房 king thang khiā--無。Koh 免 2 日 tō 開學上課--a,iá m̄-tsai beh tuà toh!Tse 是我 tsit-kái 搬厝車家伙 ê 第 3 tsuā,mā 是最後 1 車,無租 tio̍h 厝 bē-sái--tsit。是--lah,前 2 車 hiah--ê 裝箱 ê 冊 kap 雜細 lóng 交代 1、2 里 hn̄g ê 豐田教會,有品講 tsit-pîng 厝 nā tshuē 好 tō 隨搬走。總--是 tsiah-ê 教會 lóng 是前日 á mn̄g 電信局、khà 電話聯絡 tsiah 熟 sāi--ê:壽豐、壽山教會無人接;志學教會 ê 長老 tsiâⁿ 熱心,m̄-koh 我 tsit-sian「老」學生一向無愛 tuà 學校邊;豐田 ê 牧師 tsi̍t 聲 tō 答應所在 beh hōo 我寄,是講二方面 lóng 無會 tio̍h khiā 家 ê tāi-tsì。我眠眠陷入 sa-bui 目酸 ê 境界……

Hiáⁿ 醒ê時,車窗外是無聲無說至極 ê 山 kha 路,kap 雞屎藤 pha 盤野荒 ê 廢田園。Tsit-pîng ê 壽山教會,鐵門 iá 是 luah--luài-ê。等無人出--來,我 hōo ka-tī 1 支 hun ê 時間,車 tō 駛走--ah。我 kui 莊頭 se̍h 1 lìn,店頭、路邊 ke 減 mn̄g,有魂無體 koh se̍h tńg 來衛生所 tsit 條路;ǹg 東直 kiâⁿ tō 是 hit-phiàn kui 甲 ê 芋 á 田,kap 放送怪奇流行歌 ê 加油站。台 9 線隔--khui,對面加油站邊 ê 巷 á 口,有 1 khám 店 leh 做油麵。我趕緊趨過 mn̄g:請 mn̄g lín tsia 有厝 beh hông khiā--無?「無--neh!」A-sáng tsiâⁿ 好心:「無,你檳榔担 mn̄g 看 māi--leh,看 in 厝主 he 鐵 phiáⁿ 厝有 beh 稅--人-無。」隔壁一排鐵 phiáⁿ-á 厝、連 3 king,第 3 king tō 是檳榔担,1 个看--khi’ai 親像 Amis ê tsa-bóo 人 leh huāⁿ 店。

請 mn̄g lín 厝主 ê 電話幾番?……「無,gún 內底有 1 king 房 king 稅--你-lah。」Tsia,中山路 5 段 46 號,tō 是我隱身 lún 命 ê 頭个 khiā-kha 地,隔壁有油麵作 king、加油站 kap lú 聽 lú phú ê 流行歌;後頭 i̍k-king-á,窗 á 口 ǹg 1 king pháng 店,e-poo 時 tiāⁿ ē 鼻 tio̍h 俗 pháng 出爐 ê 芳味;大路對 pîng 面是 ká-ná 無 leh 管顧 ê 芋 á 園,pha-hng-pha-hng。

無 kah 1 個月我 tō 擋bē-tiâu--a,有 1 款當初時 ba̍k-tsiu tshuh-tshuh、hu-loh-king 看做 hoo-thé-luh ê 感覺 kap 自責。有影是店頭嬉嬉嘩嘩 hōo 人 讀 bē 落冊;有幾 lō kái,kā 頭家娘 ān 講電視機聲頭 tsuān khah 細--leh,久久 mā 是無應效。

我開始 sì-kè tah 告示:人姓、學校名稱、電話番 kap 租厝 ê 意願。電火柱、人家 ê 門扇 pang、壁堵、公佈欄……tsi̍t-sì-kè tah,ǹg-bāng 有人 ē kā lán 回應。

有影 1 个 m̄-tsai 冷暖 ê 所在。11、2 點以後,二手厝主 kui 家口 á 收担 tńg 志學村,tshun lán 1 人。台 9線 tsi̍t 路,紅柑 á 色路燈光 iāⁿ-iāⁿ,罕罕 tsiah 有車輛南來北往。Hit 款光是 1 種對比 ê 光,tō ká-ná tī 島嶼東 pîng 地尺,吵 mā m̄ tsiâⁿ mi̍h――聲 kap 無聲 bē 輸洋蔥頭 ê 瓣 kap 瓣 sio-kap kah 一分二明。我 ê 日 kap 夜、歡喜 kap 悲傷 kám mā án-ni?

1 禮拜、2 禮拜過--去,mā kui 個月--a,無 kah 半隻 báng-á hôo-sîn kā lán 回應。雨鬚 sap-sap- á 落,芋 á 園 ê 田蛤 á lú 咻 lú m̄ 是款。生份地頭 tú kàu 位,lán siáⁿ-mih to 無看見,kan-na 看 tio̍h 水――水 tō 是驚 hiâⁿ,淡薄 á 驚 hiâⁿ,積做恐惶。

Come to the water stand by my side.
I know you are thirsty; you won’t be denied.
I felt every tear drop when in darkness you cried;
And I strove to remind you that for those tears I died.

田蛤 á iah tsiûⁿ-tsî lú hiàm lú 食力,芋 á 園 koh 過是夜、是 1 phiàn 烏暗,bē 輸hit-phiàn 烏暗、夜,tō 是田蛤 á 聲 ê 化身。烏暗 koh 過 --leh?我已經 tsai-iáⁿ hit 條有正式號名 ê 「山腳路」,iá tī 夜深烏暗――北面經過原住民壽山教會 ê 門 kha 口、ē thàng 莊--ni̍h ê 墓 á 埔;南 pîng 路ē thàng 豐田村 ê 精鐘餐旅學校 iah 日本時代,所以豐田是 hiàng-sî ê 移民村、壽豐公園是舊神社。雖然無看見,m̄-koh 我 tsai 1 gám 1 gám peh tsiūⁿ 舊神社,tō ká-ná leh peh 歷史 ê 石gám――Gia̍h 頭 2千公尺 ê 木瓜山 kap 木瓜南山,hit-pîng kám ē 是霧社事件?

Tsiah--ê 我 lóng 無看見,tī tú 來 hit 禮拜。有 1 日我 tsiah 發現芋 á 園邊是 1 king 教會;後--來 mā tsiah tsai 講,教會平常時 lóng 無人,kan-na 拜六暗厝頂 ê 十字架 ē 點日光燈、暗頭 á lân-lân-san-san 有人 leh 出入。十字架 ē to̍h kah 隔 tńg 工 tsái-khí,教友 mā lân-lân-san-san。

有--lah,in 鐵門邊 ê 水泥柱我 mā tah 1 張「告示」――半暝偷 tah--ê,是講 mā等無人來 saⁿ tsih-tsiap,to lóng 個外月--a。Nā 顧看 kha 底水,人 tō ē 沉--落-去……

Hit 日暗實在擋 bē tiâu!Tsiah 7 點外 niâ,檳榔担 tsi̍t 時滾 ká-ká、kà-kà 滾 án-ne,二手頭家 tshuā 1 陣朋友 tī leh 看電視配話,m̄-tsai 有 leh lim--無?Kah-nā án-ni,kui 氣來 tshuē 厝,壽豐街 á 1 king 1 king bóng mn̄g。冊 hē--leh,uì 壽豐路 tsit 頭 pháng 店 mn̄g kah hit 頭 ê 麵担 á。麵店頭家人講壽山路口 koh 過,有 1 口灶有 khang 房、khang 厝,去 mn̄g khuàiⁿ--leh。我隨去 tshi̍h 電鈴:M̄-tsai lín-tsia 有厝 beh 稅--人-無?阿彌陀佛!Mn̄g--kàu-té,原來是壽豐教會 ê 林長老--lah!有--lah,是講 gún 教會樓頂闊闊、看你 beh 租 hia--無?……Hit 張 tshuē 厝 ê 「告示」kám 是你 tah--ê?……Gún 教會有想 beh kā 你 khà 電話,mā m̄-tsai án-ná 我一直無要無緊,suah hōo 你 tshuē kah tsia 來!Ha-lé-lù-ià!……

Tī 壽豐教會 khiā 2 冬 8 個月,走 ê 時耶穌 hōo 我 ān 13 個月 ê 厝租,水電無sǹg。Gún 傳道――減我 1 歲,hit-tsūn iá-koh leh 讀玉神 ê 碩士班,mā bat khe̍h 5 千 kh hōo lán「saⁿ-thiⁿ」(壽豐教會無牧師,一開始厝邊隔壁 lóng lia̍h 準我是 ē 食 hun、tiāⁿ ka-tī 買菜煮食 ê 牧師);用來 té 錢、頂面有寫「耶和華以勒」ê 批殼我 iá 留 tiàm 身軀邊;我 koh tuè 大比 ê tshuì、uì《舊約》(華語版)抄 1 句話,表示感動:

大衛:耶和華啊!祢已經賜福,還要賜福到永遠。
――歷代志上17:27 (2002/07/22.02:52)

.............................................................................................................................................中篇〈台 9 線 234〉頭序 ▓

【感言】我對花蓮 ê 感情,對東華大學、對壽豐教會兄姊 ê 思念,藏 tī 1 篇 iá bē 寫ê 中篇小說〈台 9 線 234〉,mā project tī 我 ê 消費行為――買花蓮 ê 米、買台糖蜆精:台 9 線 234 原底 tshāi tī 壽豐教會 thâu-kàu,2003 年 kha-tau 公路局路標整編、ǹg 南 soá 10 thóng khíloh tī 鳳林南平村,tsiâⁿ 做 lán 性命地理 ê 「幻影」地點;ah 台糖蜆精,是 gún 長老蔡志峰 in tau ê 立川漁場受委託出品--ê。是感言,mā 是「非廣告」。

【游傳道 ê 「奉獻」袋 á】當其時,游淵文傳道用 tsit-ê phoe-lok-á té 錢、贊助 lán ê 生活;頂面有 i ê 手筆――「耶和華以勒」4 字。M̄-tsai i tsit-má 做牧師--boē?
.

檢視次數: 327

Voyu Taokara Lâu在9:48am對2009 八月 31的評論
Tsit-ê奉獻袋仔真心適,收批者ê所在寫「耶和華以勤」(我e供應者),受供應者ê供應來寄付還hōo供應者.....

所以,這篇敢是你ê中篇ê 1部份?
胡長松在10:04am對2009 八月 31的評論
這是有感情的物件, 掛猶未寫的中篇攏先注文--起來才著.
施俊州在2:44pm對2009 八月 31的評論
長松:創作 ê giàn 自早 tō tī leh,是講施 á 俊州短期內恐驚 bē ǹg--得。Mài tshap--「i」。

承賢:2002 年 kah taⁿ 我 lóng lia̍h 準「耶和華以勒」大概是「上帝賜你 tsia̍h 、賜你穿(、賜你借錢 m̄ 免 hîng)」tsit 類 ê 意思(我對《聖經》有影「不求甚解」)。聽你 án-ne tháu,我有 khah 「解」--ah(我原底 sió-khuá 有誤會詞意)。你 ê 解說 tsiâⁿ significant,確實 ē-sái ka「挪(appropriate)」來做創作 ê 路用。是中篇 ê 1 部分,是講 ài koh 擴充 iah 修改。確實 bē ǹg--得-ê。Lán mā mài tshap--「i」!

意見

您必須是成員才能發表評論!

加入 台文戰線聯盟

© 2024   Created by 胡長松.   管理小組

成員徽章  |  報告問題  |  服務條款